مجامع سال 99 شرکتهای بورسی

مجامع سال 99 شرکتهای بورسی

مجامع سال 99 شرکتهای بورسی

مجمع چیست ؟

اگر بخواهیم خلاصه و مختصر بیان کنیم به هر گونه گردهمایی سهامداران و مدیران یک شرکت سهامی جهت تعیین وضعیت شرکت و تصمیم گیری در خصوص شرکت، مجمع گفته می شود.

انواع مجامع شرکت های بورسی

بر اساس قانون تجارت، شرکت های سهامی سه نوع مجمع متفاوت دارند :

1- مجمع عمومی موسس
این نوع مجمع در ابتدای تاسیس شرکت برگزار شده از اینرو سرمایه گذاران دربورس اوراق و بهاداردر بازار سرمایه شاهد آن نخواهند بود.
2- مجمع عمومی عادی سالیانه
مجمع عمومی عادی سالیانه برای رسیدگی به صورت ‌های مالی شرکت ها، گزارش مدیران و بازرسان شرکت و تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام ، تشکیل می‌شود. برای سهامدارن مهم ترین اتفاق در مجمع عمومی سالانه تقسیم سود خواهد بود(لازم به ذکر است که سود سهام پرداختی از قیمت تئوریک سهم در روز بازگشایی کسسر خواهد شد، از آنجایی که پرداخت این سود ممکن است با تاخیر زیادی همراه باشد لذا لازم است که سهامدران تشخیص دهند که با چه سهامی به مجمع بروند و با چه سهامی به مجمع نروند که در این خصوص پیج signal.tehran.ir یک پست کامل آپلود کرده است که در این پست می تون مطالعه کرد).
طبق قانون تجارت ایران، شرکت های سهامی موظف هستند که مجمع عمومی عادی سالیانه خود را حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی خود برگزار نمایند.

3- مجمع عمومی فوق العاده
در این نوع مجمع از انواع مجامع شرکت های بورسی، انتخاب هیئت مدیره، کاهش یا افزایش سرمایه، اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه و انحلال شرکت صورت می گیرد.

 

برنامه زمانبندی مجامع سال 99

  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در فروردین 99:

6 فروردین: غپاذر -فوق العاده/

7 فروردین: لپیام – سالیانه/

10 فروردین: کویر -افزایش سرمایه/ غفارس – فوق العاده/

11 فروردین: غشصفها – فوق العاده/

18 فروردین: سپ – سالیانه/ فلات – سالیانه/

20 فروردین: وآتی – سالیانه/

23 فروردین: شکلر – فوق العاده حدنصاب نرسید/

25 فروردین: کسرا – افزایش سرمایه حدنصاب نرسید/ ولغدر – سالیانه/

27 فروردین: غبشهر – سالیانه لغوشد/ دعبید – سالیانه/ وبهمن – سالیانه/ غمارگ – سالیانه/

28 فروردین: زپارس – سالیانه/ آریا – سالیانه/

30 فروردین: بایکا – سالیانه/ زپار- سسالیانه حدنصاب نرسید/ پکویر- افزایش سرمایه/ریشمک – سالیانه/ شوینده – سالیانه/ وهور – سالیانه/ بهپاک – سالیانه/ دسبحان – سالیانه/ کگهر – سالیانه لغوشد/

31 فروردین: ونیکی – سالیانه /اعتلا – سالیانه/ لپیام – سالیانه/ دیران – سالیانه/ وملت – سالیانه/ زماهان – سالیانه/ زشریف – سالیانه لغوشد/ ص.س اقتصادنوین – سالیانه/

برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در اردیبهشت 99:

2 اردیبهشت: دسانکو – افزایش سرمایه/ بترانس – هیات مدیره/ تیپیکو – افزایش سرمایه/ غپینو – افزایش سرمایه/

3 اردیبهشت: لوتوس – سالیانه/ قزرین – افزایش سرمایه/ کیمیا – افزایش سرمایه/ سمازن – سالیانه/ فنرژی – سالیانه حدنصاب نرسید/

4 اردیبهشت: وآیند – انتخاب حسابرس/ غشهد – افزایش سرمایه/ غسالم – افزایش سرمایه/

6 اردیبهشت: سخاش – سالیانه/ غگلپا – افزایش سرمایه/ وسنا – تصميم گيري فروش سهام شرکت توليد نيروي آذرخش/ حاریا – سالیانه/

7 اردیبهشت: سکرما – سالیانه / چکارن – افزایش سرمایه/ وغدیر – سالیانه/

8 اردیبهشت: سقاین – سالیانه/ سنیر – سالیانه/

9 اردیبهشت: ساروم – سالیانه/ سدور – سالیانه/ تشتاد – افزایش سرمایه/ فلوله – سالیانه حدنصاب نرسید/ کگل – افزایش سرمایه/ زفکا – سالیانه/

10 اردیبهشت: سصوفی – سالیانه/ سفانو – سالیانه/ دکپسول – سالیانه/

13 اردیبهشت: سرود – سالیانه لغوشد/ سغرب سالیانه/ سمگا – افزایش سرمایه/

14 اردیبهشت: سبجنو – سالیانه/ زشریف – سالیانه/

15 اردیبهشت: کفپار – سسالیانه حدنصاب نرسید/ سبهان – سالیانه/ ثتران – اصلاح يند 22 اساسنامه لغوشد/ ختوفا – افزایش سرمایه/ سیمرغ – سالیانه/ جکاپا – سالیانه/

16 اردیبهشت: تنوین – سالیانه/ سفار – سالیانه لغوشد/ سدور – سالیانه حدنصاب نرسید/ غدام – سالیانه – لغوشد/ وشهر – سالیانه/

17 اردیبهشت: سخزر – سالیانه – لغوشد/ خصدرا – افزایش سرمایه/ حآسا – سالیانه/ سشمال – سالیانه/

18 اردیبهشت: شتوکا – سالیانه/

20 اردیبهشت: کتوکا – سالیانه/ ساوه – سالیانه/ هجرت – سالیانه/ پسهند – سالیانه/ خفناورسالیانه/

21 اردیبهشت: حتوکاسالیانه/ سخوزسالیانه/ کاراسالیانه/ کاذرسالیانه/ غدامسالیانه/ ولشرقسالیانهلغوشد/ شدوصسالیانه/ زپارس – سالیانه/

22 اردیبهشت: کسرا – سالیانه/ توریل – سالیانه/ ونوین – افزایش سرمایه/ بمیلا – افزایش سرمایه/ پرداخت – سالیانه/ کسعدی – سالیانه/

23 اردیبهشت: غگیلا – سالیانه/ سهگمت – سالیانه لغوشد/ وثنو – سالیانه/ سرود – سالیانه/ شاملا – سالیانه/

24 اردیبهشت: دارو -سالیانه/ کخاک – سالیانه/ولشرق – سالیانه/

25 اردیبهشت: افرا – سالیانه/

27 اردیبهشت: دابور – سالیانه/ فروی – سالیانه/ حکشتی – افزایش سرمایه لغوشد/ شلعاب – سالیانه/

28 اردیبهشت: ددام – سالیانه/ وساخت – فوق العاده/ کپشیر – سالیانه/ سدور – سالیانه/ تملت – سالیانه/ غفارس – سالیانه حد نصاب نرسید/ شلعاب  – سالیانه حد نصاب نرسید/ وتوصا – سالیانه لغوشد/

29 اردیبهشت: دزهراوی – سالیانه + هیات مدیره/ کلوند – سالیانه/ جم پیلن – سالیانه/

30 اردیبهشت: دلر – سالیانه/ سیلام  – سالیانه/ زفکا – سالیانه/ کفرا – افزایش سرمایه/ غگیلا – سالیانه/ ولملت – سالیانه/

31 اردیبهشت: دتوزیع – سالیانه/ غصینو – سالیانه/ فباهنر – سالیانه/ زگلدشت – سالیانه/ ولصنم – سالیانه/ غشصفها – سالیانه/ غشوکو – سالیانه/ ددانا – سالیانه/ غگلپا – سالیانه/ ارفع – سالیانه/ وامید – سالیانه/ بکهنوج – سالیانه/ کی بی سی – سالیانه/ فباهنر – سالیانه/

  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در خرداد 99:

1 خرداد: غویتا – سالیانه/ رتاپ – سالیانه/ کاذر – سالیانه/

3 خرداد: غپاذر – سالیانه/ غشاذر – سالیانه/

6 خرداد: وآذر – سالیانه/ غگلستا – سالیانه/

7 خرداد: غشان – سالیانه/ قاسم – سالیانه/ حکشتی – افزایش سرمایه/ وتوصا – افزایش سرمایه/

8 خرداد: نطرین – سالیانه/

10 خرداد: کحافظ – سالیانه/ وگستر – سالیانه حدنصاب نرسید / چکاوه – سالیانه/ ثرود – سالیانه/ دالبر – سالیانه لغوشد/ حکمت – سالیانه/ دسبحان – سالیانه لغوشد/

11 خرداد: کفپارس – سالیانه/درازک – سالیانه لغوشد/ خمحرکه – افزایش سرمایه/ درازک – افزایش سرمایه/ وملل – افزایش سرمایه/ رافزا – سالیانه/

12 خرداد: کاسپین – سالیانه/ وایران – سالیانه/ کنور – سالیانه/ ممسنی – سالیانه/ فجر – سالیانه/ امین سامان – سالیانه/ شغدیر – سالیانه/ میدکو – سالیانه + افزایش سرمایه/ دتولید – سالیانه/

  • خرداد: خراسان – سالیانه/ دقاضی – سالیانه/ غفارس – سالیانه -ن دوم/ وامید – سالیانه/ ما – سالیانه/ کرمان – سالیانه/ رتکو – سالیانه لغوشد/

18 خرداد: دفارا – سالیانه/ تپمپی – افزایش سرمایه/ خشرق – سالیانه/ دکیمی – سالیانه/

19 خرداد: سیلام – سالیانه/ شگویا – سالیانه/ درهاور – سالیانه/ آبین – افزایش سرمایه/ رانفور – سالیان + هیات مدیره/ شکربن سالیانه/

20 خرداد: سهگمت سالیانه لغوشد/ سبهان  – سالیانه/ دامین – سالیانه/ ختراک – سالیانه/ خموتور – سالیانه/ مداران – سالیانه/ بپاس – سالیانه/ شفارا – سالیانه/

21 خرداد: کلر – سالیانه/ وتوصا – افزایش سرمایه/ رکیش – سالیانه/ بکام – سالیانه/

22 خرداد: وتوکا – سالیانه+افزایش سرمایه/ کقزوی – سالیانه/

24 خرداد: دشیمی – سالیانه/ شرانل – سالیانه/ تکشا – سالیانه/ دجابر – سالیانه/ فسازا – نسالیانه/ سفار – سالیانه/

25 خرداد: دتماد – سالیانه/ کپارس – هیات مدیره/ فرآور – سالیانه لغوشد/ سیستم – سالیانه/ ساروج – سالیانه/ دتولید – سالیانه/ لخانه – سالیانه/ هرمز – سالیانه/ داسوه – سالیانه/ سخوز – سالیانه/

27 خرداد: کمنگنز – سالیانه/ دبالک – سالیانه حدنصاب نرسید/ پترول – فوق العاده فروش مدبران/ همراه – سالیانه/ سخزر – سالیانه/ کرمان – افزایش سرمایه/ بنیرو – سالیانه/ شجم – افزایش سرمایه/ فایرا – سالیانه/

29 خرداد: وسرمد – سالیانه لغوشد/ شنفت – سالیانه/

31 خرداد: ولبهمن – سالیانه/ کگهر – افزایش سرمایه/ فن آوا – سالیانه/ دالبر – سالیانه/ سبزوا – سالیانه/ کاما – سالیانه/ زاگرس – سالیانه/ پارسیان – سالیانه/ زپارس – سالیانه/ سیدکو – سالیانه/ شبصیر – سالیانه – لغوشد/ وپست – سالیانه لغوشد/ غپینو – الحاق فعاليتهاي ورزشي به فعاليت شرکت/

  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در تیر 99:

1 تیر: انرژی – سالیانه/

2 تیر: شسینا – سالیانه/ بجهرم – سالیانه/ دکیمی – سالیانه/

3 تیر: اوان – سالیانه لغوشد/ پخش سالیانه/

4 تیر: کچاد – سالیانه/ حخزر – سالیانه/ خمحور – سالیانه/

5 تیر: غالبرافزایش سرمایه/ قزوین – سالیانه/

7 تیر: وگستر – سالیانه/ سفارس – سالیانه حد نصاب نرسید/ زنگان – سالیانه/ تنوین – سالیانه حد نصاب نرسید/ افق – افزایش سرمایه/ وسرمد – سالیانه/

8 تیر: فروس – سالیانه/ مبین – سالیانه/ کالا – سالیانه/ کشرق – سالیانه/ کطبس – سالیانه/

9 تیر: آریا – سالیانه/ دپارس – سالیانه/ شبصیر – سالیانه/ بایکا – سالیانه/ ختوفا – سالیانه/

10 تیر: ومهان – سالیانه/ اخابر – سالیانه/ دفرا – سالیانه/ پیزد – سالیانه/ بکام – افزایش سرمایه/ وپخش – سالیانه/ دسانکو – سالیانه/

11 تیر: کپرور – سالیانه/ وآوا – سالیانه/ ونفت – سالیانه/ رنیک – سالیانه/ سهگمت – سالیانه/ جم – سالیانه/ شپترو – سالیانه/

12 تیر: دلقما – سالیانه/

14 تیر: رتکو – سالیانه/ فخا – سسالیانه+افزایش سرمایه/ بمپنا – سالیانه/سفارس – سالیانه مجدد/

15 تیر: پلاسک – سالیانه/ شفن – سالیانه/ تایرا – سالیانه/ بشهاب – سالیانه/ دسینا – سالیانه/ خکمک – سالیانه/ دسبحا – سالیانه/ سفارس – سالیانه/

16 تیر: کساپا – سالیانه/ لخزر – سالیانه/ لبوتان – سالیانه/ شاراک – سالیانه/

17 تیر: نوری – سالیانه/ فراور – سالیانه/ کگل – سالیانه/ خوساز – سالیانه/

18 تیر: خدیزل – سالیانه/ زشگزا – سالیانه/ خنصیر – سالیانه/ ولساپا – سالیانه/ فزرین – سالیانه حدنصاب نرسید/ گکوثر – سالیانه/ قمرو-  افزایش سرمایه/

19 تیر: کسرا – سالیانه حدنصاب نرسید/ وامیر – سالیانه/ لپارس – سالیانه لغوشد/ ذوب – سالیانه/ ومعادن – سالیانه/ نطرین – سالیانه/ فولای – سالیانه/ غشهد – سالیانه/

21 تیر: وبشهر – سالیانه/

22 تیر: خکاوه – سالیانه/ غفارس – سالیانه/ بترانس – سالیانه/ کدما  – افزایش سرمایه/ ثاخت – افزایش سرمایه/ خچرخش – سالیانه/ غبهار – سالیانه/ غپونه – سالیانه/ وایرا – سالیانه/ غسالم – سالیانه/ دکوثر – سالیانه/

23 تیر: غبهنوش – سالیانه/ فمراد – سالیانه/ فاما – سالیانه/

24 تیر: قصفها – سالیانه لغوشد/

25 تیر: سمگا – سالیانه/ شبریز – سالیانه/ خودکفا – سالیانه/ فسرب – سالیانه/ شفا – سالیانه/ خاذین – سالیانه/ فاسمین – سالیانه لغوشد/ خزر – سالیانه/ وپست – سالیانه/ وخاور – سالیانه/ خریخت – سالیانه/ خکاوه – سالیانه/ شکبیر – سالیانه/ ونفت – سالیانه/ بزاگرس – سالیانه/ وملی – سالیانه/

26 تیر: وبانک – سالیانه/ فپنتا – سالیانه/ ستران – سالیانه/ قچار – سالیانه/ بسوییچ – سالیانه/ کماسه – سالیانه لغوشد/ وتوشه سالیانه/

28 تیر: شصدف – سالیانه/ زدشت – سالیانه/ شتولی – سالیانه/ وساپا – سالیانه/ تاصیکو – افزایش سرمایه/ آسیا – سالیانه/ وگردش – سالیانه/ چفیبر – سالیانه/ بفجر – سالیانه/

29 تیر: شیراز – سالیانه/ خپارس – سالیانه/ شپنا – سالیانه/ شلرد – سالیانه/ شخارک – سالیانه/ دتهران – سالیانه/ بورس – افزایش سرمایه لغوشد/ شسم – سالیانه/ چدن – سالیانه/ حریل – سالیانه حد نصاب نرسید/ قاسم – افزایش سرمایه/ پتایر – سالیانه/ غمهرا – سالیانه/ شراز – سالیانه/ اخابر – سالیانه/

30 تیر: کرازی – سالیانه ح دنصاب نرسید/ پارتا – سالیانه/ شتران – سالیانه/ خلنت – سالیانه/ کیمیا – سالیانه/ وآفری – سالیانه/ سصفها – سالیانه/ خاور – سالیانه/ فولاد – سالیانه/ ونوین – سالیانه/ فایرا – سالیانه/ مارون – سالیانه/ فزرین – سالیانه/ قرن – سالیانه/ خپویش – سالیانه لغوشد/

31 تیر: خرینگ – سالیانه/ شگامرو – نسالیانه/ شگام – سالیانه/ خبهمن – سالیانه/ اپرداز – سالیانه/ پاسا – سالیانه لغوشد/ زکشت – سالیانه/ شبندر – سالیانه/ شاوان – سالیانه/ سیتا – سالیانه حدنصاب نرسید/ سکارون – سالیانه/ خکرمان – سالیانه/ لپارس – سالیانه/ وبصادر – سالیانه+افزایش سرمایه لغوشد/ آریان – سالیانه/ غگرجی – سالیانه حد نصاب نرسید/ وپارس – سالیانه+افزایش سرمایه لغوشد/ ودی – سالیانه/ وبملت – سالیانه/ حتاید – سالیانه/ وصندوق – سالیانه/ غاذر – سالیانه حد نصاب نرسید/ لسرما – سالیانه/ بخاور – سالیانه/ وپترو – سالیانه/ وپاسار – سالیانه/ دروز – سالیانه/ سکارون – سالیانه/ فسپا – سالیانه/ خکار – سالیانه/ تکنو – سالیانه/ خودرو – سالیانه لغوشد/ خساپا – سالیانه لغوشد/ قشیر – سالیانه/ بساما – سالیانه/ ومعلم – سالیانه/ فنورد – سالیانه/ شپاس – سالیانه – حدنصاب نرسید/ وکارسالیانه – لغوشد/ کوثر – سالیانه/ فملی – سالیانه/ کگاز – سالیانه لغوشد/ ورازی – سالیانه/ دسبحا – افزایش سرمایه/ کویر – سالیانه/ پارس – سالیانه/ فولای – سالیانه/ وتجارت – سالیانه لغوشد/ تکنو – سالیانه/ زکوثر – سالیانه لغوشد/ وسینا – سالیانه لغوشد/ چکارن – سالیانه حدنصاب نرسید/

  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در مرداد 99:

1 مرداد: خودرو – سالیانه/

2 مرداد: لکما – سالیانه/

4 مرداد: خکاوه – سالیانه/ کسرا – سالیانه نوبت دوم

5 مرداد: ستران – سالیانه/

6 مرداد: وپترو – سالیانه/ شسپا – سالیانه/

7 مرداد: سیتا – سالانه/

8 مرداد: وساخت – هیات مدیره/

9 مرداد: سبزوا – افزایش سرمایه/

11 مرداد: دماوند – سالیانه/ شپاس – سالیانه/

12 مرداد: حریل – سالیانه/ شپاس – سالیانه/

13 مرداد: داوه – سالیانه/ سالیانه/ شپارس – افزایش سرمایه/ کگاز – افزایش سرمایه/

14 مرداد: زکوثر – سالیانه/ کمینا – سالیانه/ فخوز – سالیانه/ اعتلا – افزایش سرمایه/ دروز – سالیانه/ قشیر – سالانه/

15 مرداد: غاذر – سالانه/ زمگسا – سالیانه/ نوین – افزایش سرمایه/ غشهداب – افزایش سرمایه/ ثشرق – افزایش سرمایه/ تیپیکو –  سالیانه / سامان – سالیانه / فولاد – سالیانه /  وتجارت – سالیانه/

16 مرداد: خساپا – سالیانه/

20 مرداد: سهگمت – افزایش سرمایه/ وبوعلی – افزایش سرمایه/

19 مرداد: ولیز – سالیانه حدنصاب نرسید/

20 مرداد:  آریان – سالیانه/ فبستم – افزایش سرمایه/

25 مرداد:  غگلستا – افزایش سرمایه/ تاصیکو – سالیانه/ حاریا – سالیانه/ لکما  – تصمیم گیری در خصوص شمولیت ماده 141 قانون تجارت لغوشد/

26 مرداد: فاسمین – سالیانه/

27 مرداد: کوثر – افزایش سرمایه/

28 مرداد: دتماد – افزایش سرمایه/ وسینا – سالیانه/

29 مرداد: کترام – سالیانه حد نصاب نرسید/ تاپیکو –سالیانه لغوشد/ چکارن – سالیانه/

30 مرداد: های_وب – سالیانه+ تغییر محل قانونی شرکت لغوشد/ رمپنا – سالیانه لغوشد/

  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در شهریور 99:

1 شهریور:  ولیز – سالیانه – حدنصاب نرسید/

03 شهریور:  غزر – سالیانه/ شاروم – سالیانه/ تکمبا – سالیانه/ ما – افزایش سرمایه/

05 شهریور:  تاپیکو – سالیانه/ پترول – سالیانه/

06 شهریور:  کسرام – افزایش سرمایه لغوشد/ لکما – سالیانه/ وحکمت – سالیانه لغوشد/

10 شهریور:  خپویش – افزایش سرمایه/ لسرما – سالیانه/ شلعاب – افزایش سرمایه حد نصاب نرسید/

11 شهریور:  شاملا – افزایش سرمایه/ صبا – افزایش سرمایه لغوشد/

12 شهریور: حکشتی – سالیانه لغوشد/ کخاک – افزایش سرمایه/ زبینا – سالیانه/ شساخت – سالیانه لغوشد/

13 شهریور: کپارس – سالیانه/ حفاری – سالیانه/

15 شهریور: وسنا – افزایش سرمایه/

16 شهریور: کروی – سالیانه/ بپاس – افزایش سرمایه/ ملت – سالیانه/ تمحرکه – سالیانه/ صبا –  سالیانه/ وحکمت – سالیانه حدنصاب نرسید/

17 شهریور: آرمان – سالیانه/

18 شهریور: تکشا – سالیانه/ خریخت – سالیانه/ اتکام – افزایش سرمایه/ افق – سالیانه/ اتکام – افزایش سرمایه/

19 شهریور: زشریف – سالیانه/ تپکو – سالیانه/

20 شهریور: قنقش – سالیانه+هیات مدیره حدنصاب نرسید/ وسدید – سالیانه/ بورس-  سالیانه+افزایش سرمایه/

22 شهریور: صبا – افزایش سرمایه/

23 شهریور: کسرام – افزایش سرمایه/ غبهنوش – سالیانه/ شلعاب –  افزایش سرمایه/

24 شهریور: البرز – سالیانه/ وسدید – سالیانه/

25 شهریور: حپترو – سالیانه/ وسنا – سالیانه+هیات مدیره/

26 شهریور: غپاک – سالیانه/ خاهن – سالیانه/ گدنا – سالیانه/ داراب – سالیانه/ تاپکیش – افزایش سرمایه/ غالبر – سالیانه/ سباقر – سالیانه حد نصاب نرسید/ فلامی – افزایش سرمایه/ خودکفا – افزایش سرمایه/ خصدر – اسالیانه/ حکشتی – سالیانه/ حفارس – سالیانه/ ثتران –  افزایش سرمایه/ شساخت – سالیانه/

27 شهریور: رمپنا – سالیانه/

29 شهریور: پدرخش – سالیانه/ غگرجی – سالیانه/ کساوه – سالیانه تنفس/ کچینی – سالیانه/ حسیر – سالیانه/ تمحرکه – سالیانه/ شاروم – سالیانه/ رتاپ – افزایش سرمایه/ فوکا سالیانه لغوشد/

30 شهریور: تبرک – سالیانه/ آپ – سالیانه/ قجام – افزایش سرمایه/فوکا – سالیانه/ گشان – افزایش سرمایه/

31 شهریور: شگامرونسالیانه/ غنیلیسالیانه/ میهنسالیانهحدنصاب نرسید/ نبروجسالیانه/ خفناورسالیانهحدنصاب نرسید/ بالاس – سالیانه/ فاذر – سالیانه حدنصاب نرسید/ شصفها – سالیانه حدنصاب نرسید/ پاکشو – سالیانه/ قصفها – سالیانه/ سمایه – سالیانه حدنصاب نرسید/ کیسون – سالیانه/ غشان – افزایش سرمایه/ غناب – سالیانه/ وگردش – سالیانه/ میهن – سالیانه حدنصاب نرسید/ نبروج – سالیانه/ شصفها – سالیانه حدنصاب نرسید/

  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در مهر 99:

03 مهر: قنقش – سالیانه/ ساربیل – افزایش سرمایه/

05 مهر:  فایرا – سالیانه/

06 مهر:  ومعلم – افزایش سرمایه/ وبانک – افزایش سرمایه/

07 مهر: کپشیر – افزایش سرمایه/ غگز – سالیانه/

09 مهر: تلیسه – افزایش سرمایه/ ساربیل – افزایش سرمایه/ بکهنوج – افزایش سرمایه/ شتران – افزایش سرمایه/

10 مهر: رمپنا – افزایش سرمایه/

12 مهر: غدیس – افزایش سرمایه/ کساوه – سالیانه نوبت دوم/ سامان – افزایش سرمایه/

15 مهر: شپنا – افزایش سرمایه/

16 مهر: اتکای – افزایش سرمایه/ خفناور – سالیانه/

19 مهر: پدرخش – افزایش سرمایه/

20 مهر: فاسمین – افزایش سرمایه/

22 مهر: کاذر – افزایش سرمایه/

29 مهر: رمپنا – سالیانه/ وخارزم – سالیانه/

30 مهر: فروس  – افزایش سرمایه/

  برنامه زمانبندی مجامع شرکتها در آبان 99:

05 آبان: شکلر – سالیانه/

جهت جهت کسب اطلاعات بیشتر در باره مقالات بورسی، اینجا کلیک نمایید.