برنج فجر

برنج فجر رویسا – 5 کیلویی203001-2


128,000 تومان

برنج طارم محلی بوجار و سورت شده

بوجاری شده – سورت شده – فجر پرمحصول – سفید – سالم و بهداشتی